Disclaimer e-mail berichten

De inhoud van al onze e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde is onrechtmatig. Mocht dit e-mail bericht ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden, en het bericht daarna onmiddellijk te verwijderen.

LET OP!! Constructieve berekeningen en de daaruit voortvloeiende tekeningen en adviezen, zijn niet eerder bruikbaar voor uitvoering, dan na goedkeuring door hoofdconstructeur en / of gemeente.

Construveer werkt op basis van de algemene voorwaarden van: “De Nieuwe Regeling”.

Algemene voorwaarden (DNR)          Toelichting op DNR

Terms and conditions (DNR)           Explanation of DNR

Privacyverklaring

Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke

Construveer

Geldersedijk 83

3247 KC   Dirksland

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Construveer gebruikt uw gegevens voor uitvoering van, door, of namens u verstrekte opdrachten, als ook voor het bijhouden van een wettelijk verplichte, financiële administratie.

Gegevens die worden opgeslagen

 • Voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • Verblijfsadres, postcode, en woonplaats
 • Telefoonnummer en / of mobiel nummer
 • E-mail adres
 • IBAN nummer (uitsluitend in de financiële administratie en komt voort uit banktransacties)
 • Projectomschrijving
 • Burger Service Nummer (t.b.v. indiening vergunningsaanvragen)

Niet alle gegevens zullen voor elk project benodigd zijn. Naar niet noodzakelijke persoonsgegevens zal niet gevraagd, worden, en indien toch verstrekt, zullen deze niet opgeslagen worden voor verwerking.

Wanneer wij echter de noodzakelijke gegevens niet op mogen slaan, kunnen wij de door, of namens u verstrekte opdrachten niet uitvoeren, en zijn dan genoodzaakt de betreffende opdracht te annuleren.

Wijze en duur van opslag

De gegevens worden opgeslagen in:

 • een digitaal bestand (adresboek)
 • digitale en papieren financiële administratie
 • het e-mail adres in het adresboek van de e-mail software
 • naam, adres, woonplaats en, indien bekend, telefoonnummer(s) worden tevens vermeld op offertes en facturen
 • naam, adres en woonplaats worden vermeld op tekeningen en rapporten die betrekking hebben op de verstrekte opdracht
 • Burger Service Nummer wordt uitsluitend gebruikt voor indiening vergunningsaanvragen, en bewaard op het afschrift van de ingediende aanvraag, in de projectmap op de computer. Indien het Burger Service Nummer per mail aangevraagd is, wordt het tevens in het mailbericht bewaard.

Opgeslagen gegevens worden 10 jaar na afronding van de laatste opdracht verwijdert uit het digitale adresboek. Dit vanwege afhandeling eventuele aanspraken op garantie, waarvan de tijdsduur 10 jaar is. Na deze 10 jaar zijn door ons geen gegevens meer te achterhalen van uw project, en indien u daarna geen andere projecten meer aan ons in opdracht gegeven hebt, zijn ook uw persoonsgegevens niet meer bij ons bekend.

Opgeslagen gegevens in de financiële administratie worden na 7 jaar verwijdert.

Recht van inzage, wijziging en intrekking

Als betrokkene hebt u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Op uw eerste verzoek zullen wij u daarom inzage geven in uw, bij ons opgeslagen, gegevens.

Wijzigingen van uw gegevens kunt u telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Wij verwerken dit dan zo spoedig mogelijk.

Wanneer u uw toestemming voor gebruik van gegevens wilt intrekken, kunt u dit uitsluitend per mail aan ons bekend maken. Wij zullen dan al uw gegevens verwijderen.

Overigens vervalt daarmee elke garantie, betrekking hebbende op uw, door ons uitgevoerde projecten.

Als er al facturatie naar u heeft plaatsgevonden, kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen, aangezien de wet een bewaartermijn van 7 jaar voorschrijft. Daarna worden ook deze gegevens verwijdert.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan, met ons samenwerkende, adviseurs, en aan Bouw en Woningtoezicht van de, van toepassing zijnde, gemeente. Daarnaast wordt de financiële administratie jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor. Zij hebben ook inzage in verzonden facturen en offertes. Indien uw gegevens aan anderen verstrekt dienen te worden, zullen wij hierover vooraf contact met u opnemen.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle digitale bestanden worden gesynchroniseerd met een cloud opslagdienst. Deze dienst werkt met end-to-end encryptie, zodat uw gegevens door hen niet kunnen worden ingezien. E-mail wordt verzonden via SSL-encryptie.

Recht tot indiening klachten

Wanneer u meent dat wij in strijd handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.