Aanvullende voorwaarde software ontwikkeling

1. Algemene bepalingen
1.1. Partijen: Construveer sotware ontwikkeling, hierna te noemen: Leverancier, en de gebruiker van de software, hierna te noemen: Gebruiker komen de volgende aanvullende voorwaarden overeen, voor zover deze niet strijdig zijn met de voorwaarden als vermeldt in De Nieuwe Regeling 2011 herziening 2013, waarop deze voorwaarden een aanvulling zijn.
1.2. Deze aanvullende voorwaarden gelden boven eventuele door Gebruiker gestelde voorwaarden, indien strijdigheid daartussen geconstateerd wordt.

2. Aansprakelijkheid Leverancier, vrijwaring
2.1. Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de door Leverancier geleverde software. Leverancier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade (mede) door gebruik van de geleverde sofware en / of diensten.
2.2. Gebruiker van de software vrijwaart Leverancier van elke aansprakelijkheid door derden, in welke vorm dan ook.